ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายรวม
33040097 บ้านเสาธงชัยกันทรลักษ์เสาธงชัยกลุ่มมออีแดง 0
33040096 บ้านหนองเม็กพิทยากันทรลักษ์เสาธงชัยกลุ่มมออีแดง 0
33040095 บ้านพรทิพย์กันทรลักษ์เสาธงชัยกลุ่มมออีแดง 0
33040094 ไทยรัฐวิทยา 27กันทรลักษ์เสาธงชัยกลุ่มมออีแดง 0
33040093 โรงเรียนบ้านภูมิซรอลกันทรลักษ์เสาธงชัยกลุ่มมออีแดง 0
33040092 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใสกันทรลักษ์เสาธงชัยกลุ่มมออีแดง 0
33040091 บ้านโนนคำแก้วกันทรลักษ์สังเม็กกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040090 บ้านทุ่งโพธิ์กันทรลักษ์สังเม็กกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040089 บ้านไหล่ดุมตาเหมากันทรลักษ์สังเม็กกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040088 บ้านสังเม็กกันทรลักษ์สังเม็กกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040087 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กันทรลักษ์สังเม็กกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040086 บ้านโนนแสนสุขกันทรลักษ์สังเม็กกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040085 บ้านโนนเรือคำบอนกันทรลักษ์สวนกล้วยกลุ่มบึงระนาม 0
33040062 บ้านท่าพระตระกาศกันทรลักษ์ภูเงินกลุ่มภูกระจาน 0
33040061 บ้านหินวิทยากันทรลักษ์ภูเงินกลุ่มภูกระจาน 0
33040060 บ้านหนองกระทิงกันทรลักษ์ภูเงินกลุ่มภูกระจาน 0
33040059 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กันทรลักษ์ภูเงินกลุ่มภูกระจาน 0
33040058 บ้านนาไพรงามกันทรลักษ์ภูเงินกลุ่มภูกระจาน 0
33040057 บ้านหนองตลาด-โนนเปือยกันทรลักษ์บึงมะลูกลุ่มมออีแดง 0
33040056 บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาดกันทรลักษ์บึงมะลูกลุ่มมออีแดง 0
33040055 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริกันทรลักษ์บึงมะลูกลุ่มมออีแดง 0
33040054 บ้านตาแท่นกันทรลักษ์บึงมะลูกลุ่มมออีแดง 0
33040053 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)กันทรลักษ์บึงมะลูกลุ่มมออีแดง 0
33040052 บ้านบึงมะลูกันทรลักษ์บึงมะลูกลุ่มมออีแดง 0
33040050 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)กันทรลักษ์โนนสำราญกลุ่มมออีแดง 0
33040049 บ้านจันทน์หอมตาเสกกันทรลักษ์โนนสำราญกลุ่มมออีแดง 0
33040048 บ้านท่าสว่างกันทรลักษ์โนนสำราญกลุ่มมออีแดง 0
33040047 บ้านโนนสำราญกันทรลักษ์โนนสำราญกลุ่มมออีแดง 0
33040046 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์กันทรลักษ์น้ำอ้อมกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040045 บ้านขนากันทรลักษ์น้ำอ้อมกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040044 บ้านขะยูงกันทรลักษ์น้ำอ้อมกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040043 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์กันทรลักษ์น้ำอ้อมกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040042 บ้านสว่างกันทรลักษ์น้ำอ้อมกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040041 บ้านปะทายกันทรลักษ์ทุ่งใหญ่กลุ่มพนมดงรัก 0
33040040 บ้านโคก(อสพป.32)กันทรลักษ์ทุ่งใหญ่กลุ่มพนมดงรัก 0
33040039 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)กันทรลักษ์ทุ่งใหญ่กลุ่มพนมดงรัก 0
33040038 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)กันทรลักษ์ทุ่งใหญ่กลุ่มพนมดงรัก 0
33040037 บ้านร่องตาซุนกันทรลักษ์ทุ่งใหญ่กลุ่มพนมดงรัก 0
33040036 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์กันทรลักษ์ตระกาจกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040035 บ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11)กันทรลักษ์ตระกาจกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040034 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะกันทรลักษ์ตระกาจกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040033 บ้านโคกวิทยากันทรลักษ์ตระกาจกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040032 บ้านตระกาศขอนแก่นกันทรลักษ์ตระกาจกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040031 บ้านชำม่วงกันทรลักษ์ชำกลุ่มพนมดงรัก 0
33040030 ชนะใช้กิจการกันทรลักษ์ชำกลุ่มพนมดงรัก 0
33040029 บ้านชำแจงแมงกันทรลักษ์ชำกลุ่มพนมดงรัก 0
33040028 บ้านไร่เจริญกันทรลักษ์จานใหญ่กลุ่มภูกระจาน 0
33040027 มหาราช 2 (ภูคำ)กันทรลักษ์จานใหญ่กลุ่มภูกระจาน 0
33040026 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)กันทรลักษ์จานใหญ่กลุ่มภูกระจาน 0
33040025 บ้านตาลอย-หนองคันกันทรลักษ์จานใหญ่กลุ่มภูกระจาน 0
33040024 บ้านจานทองกวาววิทยากันทรลักษ์จานใหญ่กลุ่มภูกระจาน 0
33040023 บ้านโนนสมบูรณ์กันทรลักษ์ขนุนกลุ่มบึงระนาม 0
33040022 บ้านหนองหัวช้างกันทรลักษ์ขนุนกลุ่มบึงระนาม 0
33040021 บ้านนาขนวนกันทรลักษ์ขนุนกลุ่มบึงระนาม 0
33040020 บ้านโตนดกันทรลักษ์ขนุนกลุ่มบึงระนาม 0
33040019 บ้านตาเครือกันทรลักษ์ขนุนกลุ่มบึงระนาม 0
33040018 บ้านขนุนกันทรลักษ์ขนุนกลุ่มบึงระนาม 0
33040017 บ้านหนองรุงพระทะเลกันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 0
33040016 บ้านสามแยก-หินกองกันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 0
33040015 บ้านโนนงามกันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 0
33040014 บ้านโนนคูณกันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 0
33040013 บ้านซะวาซอกันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 0
33040012 บ้านกันจานกันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 0
33040011 บ้านนารังกากันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 0
33040010 บ้านกุดเสลาหนองขวางกันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 0
33040009 บ้านหนองทากันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 0
33040008 บ้านชำเบ็งกันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 0
33040007 บ้านกระแชงใหญ่กันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 0
33040006 บ้านโนนจิกกันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 0
33040005 บ้านจำนรรจ์กันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 0
33040004 บ้านระโยงกันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 0
33040003 บ้านโนนสูงกันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 0
33040002 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)กันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 0
33040001 บ้านไฮ(วันครู 2503)กันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 0
33040084 บ้านทุ่งขนวนกันทรลักษ์สวนกล้วยกลุ่มบึงระนาม 0
33040083 บ้านสวนกล้วยกันทรลักษ์สวนกล้วยกลุ่มบึงระนาม 0
33040082 บ้านจำนันสายเจริญกันทรลักษ์สวนกล้วยกลุ่มบึงระนาม 0
33040081 บ้านหนองหิน(อสพป.15)กันทรลักษ์สวนกล้วยกลุ่มบึงระนาม 0
33040079 บ้านเดียงตะวันตกกันทรลักษ์เวียงเหนือกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040078 บ้านเดียง(พลีศึกษา)กันทรลักษ์เวียงเหนือกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040077 บ้านสามเส้ากันทรลักษ์ละลายกลุ่มพนมดงรัก 0
33040076 บ้านทุ่งยาวคำโปรยกันทรลักษ์ละลายกลุ่มพนมดงรัก 0
33040075 บ้านละลายมีชัยกันทรลักษ์ละลายกลุ่มพนมดงรัก 0
33040074 บ้านโคกเจริญกันทรลักษ์ละลายกลุ่มพนมดงรัก 0
33040073 บ้านโดนอาวกันทรลักษ์รุงกลุ่มพนมดงรัก 0
33040072 เกษตรประชาตาทวดกันทรลักษ์รุงกลุ่มพนมดงรัก 0
33040071 บ้านรุงสมบูรณ์กันทรลักษ์รุงกลุ่มพนมดงรัก 0
33040070 บ้านโนนเปือยกันทรลักษ์เมืองกลุ่มพนมดงรัก 0
33040069 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)กันทรลักษ์เมืองกลุ่มพนมดงรัก 0
33040068 บ้านจานเลียวกันทรลักษ์เมืองกลุ่มพนมดงรัก 0
33040067 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่กันทรลักษ์เมืองกลุ่มพนมดงรัก 0
33040066 บ้านผือกันทรลักษ์เมืองกลุ่มพนมดงรัก 0
33040065 บ้านด่านกันทรลักษ์ภูผาหมอกกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040064 บ้านโศกขามป้อมกันทรลักษ์ภูผาหมอกกลุ่มมออีแดง 0
33040063 บ้านซำผักแว่น-นาซำกันทรลักษ์ภูเงินกลุ่มภูกระจาน 0
33040098 บ้านหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์หนองหญ้าลาดกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040099 บ้านแกกันทรลักษ์หนองหญ้าลาดกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040100 บ้านกระบี่กันทรลักษ์หนองหญ้าลาดกลุ่มเมืองกันทร์ 0
33040101 บ้านจะเนียวขุนหาญกระหวันกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040102 บ้านกระหวันขุนหาญกระหวันกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040103 บ้านกันจดขุนหาญกระหวันกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040104 บ้านเดื่อขุนหาญกระหวันกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040105 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยาขุนหาญกระหวันกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040106 บ้านระหารขุนหาญกระหวันกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040107 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ขุนหาญห้วยจันทร์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040108 บ้านตาเอกขุนหาญกันทรอมกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040109 บ้านตานวนขุนหาญกันทรอมกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040110 บ้านกันทรอมขุนหาญกันทรอมกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040111 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยขุนหาญกันทรอมกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040112 บ้านจองกอขุนหาญกันทรอมกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040113 บ้านขุนหาญขุนหาญขุนหาญกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040114 บ้านดู่ขุนหาญขุนหาญกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040115 บ้านโคกระเวียงขุนหาญขุนหาญกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040116 บ้านดานขุนหาญโนนสูงกลุ่มตำหนักไทร 0
33040118 บ้านโนนสูงขุนหาญโนนสูงกลุ่มตำหนักไทร 0
33040119 บ้านกระเจาขุนหาญโนนสูงกลุ่มตำหนักไทร 0
33040120 บ้านหนองบัวขุนหาญโนนสูงกลุ่มตำหนักไทร 0
33040121 บ้านกระเบาขุนหาญโนนสูงกลุ่มตำหนักไทร 0
33040122 บ้านบักดองขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 0
33040123 บ้านสำโรงเกียรติขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 0
33040124 บ้านหนองบัวเรณขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 0
33040125 บ้านตาเส็ดขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 0
33040126 บ้านตาปรกขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 0
33040127 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8ขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 0
33040128 บ้านภูดินพัฒนาขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 0
33040129 หมู่บ้านทับทิมสยาม07ขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 0
33040131 บ้านซำตาโตงขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 0
33040132 บ้านหนองเก่าขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 0
33040133 บ้านโนนแฝกขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 0
33040134 บ้านม่วงแยกขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 0
33040135 บ้านทุ่งเลนขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 0
33040136 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)ขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 0
33040137 บ้านซำขี้เหล็กขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 0
33040138 บ้านอารางขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 0
33040139 บ้านโนนสะอาดขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 0
33040140 บ้านดอนข่าขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 0
33040141 บ้านพยอมขุนหาญโพธิ์กระสังข์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040142 บ้านซำขุนหาญโพธิ์กระสังข์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040143 บ้านสดำขุนหาญโพธิ์กระสังข์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040144 บ้านหนองคูขุนหาญโพธิ์กระสังข์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040145 บ้านหนองขนานขุนหาญโพธิ์กระสังข์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040146 บ้านโพธิ์กระสังข์ขุนหาญโพธิ์กระสังข์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040147 บ้านโพธิ์กระมัลขุนหาญโพธิ์วงศ์กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 0
33040148 บ้านกระมัลพัฒนาขุนหาญโพธิ์วงศ์กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 0
33040149 บ้านตาหมื่นขุนหาญโพธิ์วงศ์กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 0
33040150 บ้านหนองใหญ่ขุนหาญไพรกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 0
33040151 บ้านชำเขียนขุนหาญไพรกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 0
33040152 บ้านกรามขุนหาญไพรกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 0
33040153 บ้านพอกบำรุงวิทยาขุนหาญไพรกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 0
33040154 บ้านปุนวิทยาขุนหาญไพรกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 0
33040155 บ้านหนองจิกขุนหาญภูฝ้ายกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 0
33040156 บ้านกุดนาแก้วขุนหาญภูฝ้ายกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 0
33040157 บ้านภูทองขุนหาญภูฝ้ายกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 0
33040158 บ้านโนนอ้อขุนหาญสิกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 0
33040159 บ้านกระทิงขุนหาญสิกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 0
33040160 บ้านศิวาลัยขุนหาญสิกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 0
33040162 อนุบาลขุนหาญ (สิ)ขุนหาญสิกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 0
33040163 บ้านกันตรวจห้วยขุนหาญห้วยจันทร์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040164 บ้านหนองผือขุนหาญห้วยจันทร์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 0
33040165 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)ศรีรัตนะตูมกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040166 บ้านหนองสังข์ศรีรัตนะพิงพวยกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040167 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)ศรีรัตนะพิงพวยกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040168 บ้านศิลาทองศรีรัตนะพิงพวยกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040169 บ้านบกห้วยโนนศรีรัตนะพิงพวยกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040170 บ้านตระกวนศรีรัตนะพิงพวยกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040171 บ้านศรีแก้วศรีรัตนะศรีแก้วกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040172 อนุบาลศรีรัตนะศรีรัตนะศรีแก้วกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040173 บ้านตระกาจศรีรัตนะศรีแก้วกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040174 บ้านตาแบนศรีรัตนะศรีแก้วกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040175 บ้านหนองใหญ่-ตาไทยศรีรัตนะศรีโนนงามกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040177 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคีศรีรัตนะศรีโนนงามกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040178 บ้านหนองรุงศรีรัตนะศรีโนนงามกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040179 บ้านโนนแกศรีรัตนะศรีโนนงามกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040180 บ้านปุนศรีรัตนะสระเยาว์กลุ่มศรีรัตนะ 0
33040181 บ้านสลับศรีรัตนะสระเยาว์กลุ่มศรีรัตนะ 0
33040182 บ้านขนาดศรีรัตนะสระเยาว์กลุ่มศรีรัตนะ 0
33040183 บ้านตายู(อสพป.32)ศรีรัตนะสระเยาว์กลุ่มศรีรัตนะ 0
33040184 บ้านหนองบัวทองศรีรัตนะสระเยาว์กลุ่มศรีรัตนะ 0
33040185 บ้านทุ่งสว่างศรีรัตนะสะพุงกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040186 บ้านจอก(ประชาสามัคคี)ศรีรัตนะสะพุงกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040187 บ้านสะพุงศรีรัตนะสะพุงกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040188 บ้านหนองปิงโปงศรีรัตนะเสื่องข้าวกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040189 บ้านจานบัวศรีรัตนะเสื่องข้าวกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040190 บ้านเสื่องข้าวศรีรัตนะเสื่องข้าวกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040191 บ้านกระหวันศรีรัตนะเสื่องข้าวกลุ่มศรีรัตนะ 0
33040192 บ้านท่าคล้อเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040193 บ้านหนองบักโทนเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040194 บ้านหนองคับคาเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040195 บ้านโนนสำโรงเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040196 บ้านหนองยาวเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040197 บ้านคำสะอาดเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040198 บ้านคำกลางเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040199 บ้านดอนเขียวเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040200 อนุบาลเบญจลักษ์เบญจลักษ์เสียวกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040201 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)เบญจลักษ์เสียวกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040202 บ้านโนนไหล่-หนองเลิงเบญจลักษ์เสียวกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040203 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)เบญจลักษ์หนองงูเหลือมกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040204 บ้านหนองนกเขียนเบญจลักษ์หนองงูเหลือมกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040205 บ้านเขวาธะนังเบญจลักษ์หนองงูเหลือมกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040206 บ้านโนนจักจั่นเบญจลักษ์หนองงูเหลือมกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040207 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
#เรียนรวมทุกชั้น
เบญจลักษ์หนองงูเหลือมกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040209 บ้านหนองหว้าเบญจลักษ์หนองหว้ากลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040210 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)เบญจลักษ์หนองหว้ากลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040211 บ้านเพ็กเบญจลักษ์หนองหว้ากลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040212 บ้านหนองบัวใหญ่เบญจลักษ์หนองหว้ากลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040213 บ้านหนองฮางเบญจลักษ์หนองฮางกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040214 บ้านไผ่หนองแคนเบญจลักษ์หนองฮางกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040215 บ้านสร้างเม็กเบญจลักษ์หนองฮางกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040216 บ้านกุดผักหนามคำน้อยเบญจลักษ์หนองฮางกลุ่มเบญจลักษ์ 0
33040217 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำเบญจลักษ์หนองฮางกลุ่มเบญจลักษ์ 0
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Version.