ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในสำนักงาน

76

ศึกษานิเทศก์18 /24%
ผู้อำนวยการกลุ่ม9 /12%
นักทรัพยากรบุคคล7 /9%
ลูกจ้างชั่วคราว7 /9%
เจ้าพนักงานธุรการ4 /5%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
พนักงานทำความสะอาด3 /4%
นักวิชาการศึกษา3 /4%
ยามรักษาความปลอดภัย2 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
พนักงานราชการ2 /3%
นักการภารโรง2 /3%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน2 /3%
นักวิชาการเงินและบัญชี2 /3%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
นิติกร1 /1%
ช่างครุภัณฑ์1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 /1%

ในโรงเรียน

2,846

ครู1983 /70%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)214 /8%
ผู้อำนวยการโรงเรียน181 /6%
ลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)119 /4%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)108 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)69 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)68 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)37 /1%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)30 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน27 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)10 /0%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Version.