วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00501508 7497 -11
ระดับประถมศึกษา001,4551,477 221,459 -18
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00217211 -6209 -2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00777
รวม002,1802,203 232,172 -31