วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย007,5147,346 -1687,136 -210
ระดับประถมศึกษา0024,60324,473 -13023,695 -778
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น004,2734,197 -764,015 -182
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00212226 -76210 -16
รวม0036,60236,242 -36035,056 -1186
ห้องเรียน002,1802,203 232,172 -31