แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
33040001 โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) กระแชงกันทรลักษ์
33040002 โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) กระแชงกันทรลักษ์
33040003 โรงเรียนบ้านโนนสูง กระแชงกันทรลักษ์
33040004 โรงเรียนบ้านระโยง กระแชงกันทรลักษ์
33040005 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กระแชงกันทรลักษ์
33040006 โรงเรียนบ้านโนนจิก กระแชงกันทรลักษ์
33040007 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กระแชงกันทรลักษ์
33040008 โรงเรียนบ้านชำเบ็ง กระแชงกันทรลักษ์
33040009 โรงเรียนบ้านหนองทา กระแชงกันทรลักษ์
33040010 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กุดเสลากันทรลักษ์
33040011 โรงเรียนบ้านนารังกา กุดเสลากันทรลักษ์
33040012 โรงเรียนบ้านกันจาน กุดเสลากันทรลักษ์
33040013 โรงเรียนบ้านซะวาซอ กุดเสลากันทรลักษ์
33040014 โรงเรียนบ้านโนนคูณ กุดเสลากันทรลักษ์
33040015 โรงเรียนบ้านโนนงาม กุดเสลากันทรลักษ์
33040016 โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง กุดเสลากันทรลักษ์
33040017 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กุดเสลากันทรลักษ์
33040018 โรงเรียนบ้านขนุน ขนุนกันทรลักษ์
33040019 โรงเรียนบ้านตาเครือ ขนุนกันทรลักษ์
33040020 โรงเรียนบ้านโตนด ขนุนกันทรลักษ์
33040021 โรงเรียนบ้านนาขนวน ขนุนกันทรลักษ์
33040022 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ขนุนกันทรลักษ์
33040023 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ขนุนกันทรลักษ์
33040024 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา จานใหญ่กันทรลักษ์
33040025 โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน จานใหญ่กันทรลักษ์
33040026 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) จานใหญ่กันทรลักษ์
33040027 โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) จานใหญ่กันทรลักษ์
33040028 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ จานใหญ่กันทรลักษ์
33040029 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง ชำกันทรลักษ์
33040030 โรงเรียนชนะใช้กิจการ ชำกันทรลักษ์
33040031 โรงเรียนบ้านชำม่วง ชำกันทรลักษ์
33040032 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น ตระกาจกันทรลักษ์
33040033 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา ตระกาจกันทรลักษ์
33040034 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ตระกาจกันทรลักษ์
33040035 โรงเรียนบ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11) ตระกาจกันทรลักษ์
33040036 โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ตระกาจกันทรลักษ์
33040037 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์
33040038 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์
33040039 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์
33040040 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์
33040041 โรงเรียนบ้านปะทาย ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์
33040042 โรงเรียนบ้านสว่าง น้ำอ้อมกันทรลักษ์
33040043 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ น้ำอ้อมกันทรลักษ์
33040044 โรงเรียนบ้านขะยูง น้ำอ้อมกันทรลักษ์
33040045 โรงเรียนบ้านขนา น้ำอ้อมกันทรลักษ์
33040046 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ น้ำอ้อมกันทรลักษ์
33040047 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสำราญกันทรลักษ์
33040048 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง โนนสำราญกันทรลักษ์
33040049 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก โนนสำราญกันทรลักษ์
33040050 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) โนนสำราญกันทรลักษ์
33040052 โรงเรียนบ้านบึงมะลู บึงมะลูกันทรลักษ์
33040053 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) บึงมะลูกันทรลักษ์
33040054 โรงเรียนบ้านตาแท่น บึงมะลูกันทรลักษ์
33040055 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ บึงมะลูกันทรลักษ์
33040056 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด บึงมะลูกันทรลักษ์
33040057 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย บึงมะลูกันทรลักษ์
33040058 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม ภูเงินกันทรลักษ์
33040059 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ภูเงินกันทรลักษ์
33040060 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง ภูเงินกันทรลักษ์
33040061 โรงเรียนบ้านหินวิทยา ภูเงินกันทรลักษ์
33040062 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ภูเงินกันทรลักษ์
33040063 โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ ภูเงินกันทรลักษ์
33040064 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม ภูผาหมอกกันทรลักษ์
33040065 โรงเรียนบ้านด่าน ภูผาหมอกกันทรลักษ์
33040066 โรงเรียนบ้านผือ เมืองกันทรลักษ์
33040067 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ เมืองกันทรลักษ์
33040068 โรงเรียนบ้านจานเลียว เมืองกันทรลักษ์
33040069 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) เมืองกันทรลักษ์
33040070 โรงเรียนบ้านโนนเปือย เมืองกันทรลักษ์
33040071 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ รุงกันทรลักษ์
33040072 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด รุงกันทรลักษ์
33040073 โรงเรียนบ้านโดนอาว รุงกันทรลักษ์
33040074 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ละลายกันทรลักษ์
33040075 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย ละลายกันทรลักษ์
33040076 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย ละลายกันทรลักษ์
33040077 โรงเรียนบ้านสามเส้า ละลายกันทรลักษ์
33040078 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) เวียงเหนือกันทรลักษ์
33040079 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก เวียงเหนือกันทรลักษ์
33040081 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) สวนกล้วยกันทรลักษ์
33040082 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สวนกล้วยกันทรลักษ์
33040083 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สวนกล้วยกันทรลักษ์
33040084 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน สวนกล้วยกันทรลักษ์
33040085 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน สวนกล้วยกันทรลักษ์
33040086 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข สังเม็กกันทรลักษ์
33040087 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สังเม็กกันทรลักษ์
33040088 โรงเรียนบ้านสังเม็ก สังเม็กกันทรลักษ์
33040089 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา สังเม็กกันทรลักษ์
33040090 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สังเม็กกันทรลักษ์
33040091 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว สังเม็กกันทรลักษ์
33040092 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส เสาธงชัยกันทรลักษ์
33040093 โรงเรียนโรงเรียนบ้านภูมิซรอล เสาธงชัยกันทรลักษ์
33040094 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 เสาธงชัยกันทรลักษ์
33040095 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ เสาธงชัยกันทรลักษ์
33040096 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา เสาธงชัยกันทรลักษ์
33040097 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย เสาธงชัยกันทรลักษ์
33040098 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์
33040099 โรงเรียนบ้านแก หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์
33040100 โรงเรียนบ้านกระบี่ หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์
33040101 โรงเรียนบ้านจะเนียว กระหวันขุนหาญ
33040102 โรงเรียนบ้านกระหวัน กระหวันขุนหาญ
33040103 โรงเรียนบ้านกันจด กระหวันขุนหาญ
33040104 โรงเรียนบ้านเดื่อ กระหวันขุนหาญ
33040105 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กระหวันขุนหาญ
33040106 โรงเรียนบ้านระหาร กระหวันขุนหาญ
33040107 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ห้วยจันทร์ขุนหาญ
33040108 โรงเรียนบ้านตาเอก กันทรอมขุนหาญ
33040109 โรงเรียนบ้านตานวน กันทรอมขุนหาญ
33040110 โรงเรียนบ้านกันทรอม กันทรอมขุนหาญ
33040111 โรงเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กันทรอมขุนหาญ
33040112 โรงเรียนบ้านจองกอ กันทรอมขุนหาญ
33040113 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญขุนหาญ
33040114 โรงเรียนบ้านดู่ ขุนหาญขุนหาญ
33040115 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญขุนหาญ
33040116 โรงเรียนบ้านดาน โนนสูงขุนหาญ
33040118 โรงเรียนบ้านโนนสูง โนนสูงขุนหาญ
33040119 โรงเรียนบ้านกระเจา โนนสูงขุนหาญ
33040120 โรงเรียนบ้านหนองบัว โนนสูงขุนหาญ
33040121 โรงเรียนบ้านกระเบา โนนสูงขุนหาญ
33040122 โรงเรียนบ้านบักดอง บักดองขุนหาญ
33040123 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ บักดองขุนหาญ
33040124 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ บักดองขุนหาญ
33040125 โรงเรียนบ้านตาเส็ด บักดองขุนหาญ
33040126 โรงเรียนบ้านตาปรก บักดองขุนหาญ
33040127 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 บักดองขุนหาญ
33040128 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา บักดองขุนหาญ
33040129 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 บักดองขุนหาญ
33040131 โรงเรียนบ้านซำตาโตง พรานขุนหาญ
33040132 โรงเรียนบ้านหนองเก่า พรานขุนหาญ
33040133 โรงเรียนบ้านโนนแฝก พรานขุนหาญ
33040134 โรงเรียนบ้านม่วงแยก พรานขุนหาญ
33040135 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน พรานขุนหาญ
33040136 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) พรานขุนหาญ
33040137 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก พรานขุนหาญ
33040138 โรงเรียนบ้านอาราง พรานขุนหาญ
33040139 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด พรานขุนหาญ
33040140 โรงเรียนบ้านดอนข่า พรานขุนหาญ
33040141 โรงเรียนบ้านพยอม โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ
33040142 โรงเรียนบ้านซำ โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ
33040143 โรงเรียนบ้านสดำ โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ
33040144 โรงเรียนบ้านหนองคู โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ
33040145 โรงเรียนบ้านหนองขนาน โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ
33040146 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ
33040147 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล โพธิ์วงศ์ขุนหาญ
33040148 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา โพธิ์วงศ์ขุนหาญ
33040149 โรงเรียนบ้านตาหมื่น โพธิ์วงศ์ขุนหาญ
33040150 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ไพรขุนหาญ
33040151 โรงเรียนบ้านชำเขียน ไพรขุนหาญ
33040152 โรงเรียนบ้านกราม ไพรขุนหาญ
33040153 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ไพรขุนหาญ
33040154 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา ไพรขุนหาญ
33040155 โรงเรียนบ้านหนองจิก ภูฝ้ายขุนหาญ
33040156 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ภูฝ้ายขุนหาญ
33040157 โรงเรียนบ้านภูทอง ภูฝ้ายขุนหาญ
33040158 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ สิขุนหาญ
33040159 โรงเรียนบ้านกระทิง สิขุนหาญ
33040160 โรงเรียนบ้านศิวาลัย สิขุนหาญ
33040162 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) สิขุนหาญ
33040163 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย ห้วยจันทร์ขุนหาญ
33040164 โรงเรียนบ้านหนองผือ ห้วยจันทร์ขุนหาญ
33040165 โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) ตูมศรีรัตนะ
33040166 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ พิงพวยศรีรัตนะ
33040167 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) พิงพวยศรีรัตนะ
33040168 โรงเรียนบ้านศิลาทอง พิงพวยศรีรัตนะ
33040169 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน พิงพวยศรีรัตนะ
33040170 โรงเรียนบ้านตระกวน พิงพวยศรีรัตนะ
33040171 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ศรีแก้วศรีรัตนะ
33040172 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ศรีแก้วศรีรัตนะ
33040173 โรงเรียนบ้านตระกาจ ศรีแก้วศรีรัตนะ
33040174 โรงเรียนบ้านตาแบน ศรีแก้วศรีรัตนะ
33040175 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย ศรีโนนงามศรีรัตนะ
33040177 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ศรีโนนงามศรีรัตนะ
33040178 โรงเรียนบ้านหนองรุง ศรีโนนงามศรีรัตนะ
33040179 โรงเรียนบ้านโนนแก ศรีโนนงามศรีรัตนะ
33040180 โรงเรียนบ้านปุน สระเยาว์ศรีรัตนะ
33040181 โรงเรียนบ้านสลับ สระเยาว์ศรีรัตนะ
33040182 โรงเรียนบ้านขนาด สระเยาว์ศรีรัตนะ
33040183 โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) สระเยาว์ศรีรัตนะ
33040184 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สระเยาว์ศรีรัตนะ
33040185 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สะพุงศรีรัตนะ
33040186 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สะพุงศรีรัตนะ
33040187 โรงเรียนบ้านสะพุง สะพุงศรีรัตนะ
33040188 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง เสื่องข้าวศรีรัตนะ
33040189 โรงเรียนบ้านจานบัว เสื่องข้าวศรีรัตนะ
33040190 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว เสื่องข้าวศรีรัตนะ
33040191 โรงเรียนบ้านกระหวัน เสื่องข้าวศรีรัตนะ
33040192 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ ท่าคล้อเบญจลักษ์
33040193 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน ท่าคล้อเบญจลักษ์
33040194 โรงเรียนบ้านหนองคับคา ท่าคล้อเบญจลักษ์
33040195 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง ท่าคล้อเบญจลักษ์
33040196 โรงเรียนบ้านหนองยาว ท่าคล้อเบญจลักษ์
33040197 โรงเรียนบ้านคำสะอาด ท่าคล้อเบญจลักษ์
33040198 โรงเรียนบ้านคำกลาง ท่าคล้อเบญจลักษ์
33040199 โรงเรียนบ้านดอนเขียว ท่าคล้อเบญจลักษ์
33040200 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ เสียวเบญจลักษ์
33040201 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) เสียวเบญจลักษ์
33040202 โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง เสียวเบญจลักษ์
33040203 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) หนองงูเหลือมเบญจลักษ์
33040204 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือมเบญจลักษ์
33040205 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือมเบญจลักษ์
33040206 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือมเบญจลักษ์
33040207 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว หนองงูเหลือมเบญจลักษ์
33040209 โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหว้าเบญจลักษ์
33040210 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) หนองหว้าเบญจลักษ์
33040211 โรงเรียนบ้านเพ็ก หนองหว้าเบญจลักษ์
33040212 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองหว้าเบญจลักษ์
33040213 โรงเรียนบ้านหนองฮาง หนองฮางเบญจลักษ์
33040214 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน หนองฮางเบญจลักษ์
33040215 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก หนองฮางเบญจลักษ์
33040216 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย หนองฮางเบญจลักษ์
33040217 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ หนองฮางเบญจลักษ์
smis โรงเรียนschoolname tambonamperlength_km
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Version.