สพป.ศก.4. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 154103150
4%
1101:1
อนุบาล 26581,2571,863
48%
1,3261:1
อนุบาล 37011,2501,866
48%
1,3141:1
ระดับปฐมวัย1,4052,6103,879
17%
2,7501:1
ประถมศึกษาปีที่ 18081,2751,901
15%
1,3461:1
ประถมศึกษาปีที่ 27851,3501,981
16%
1,4171:1
ประถมศึกษาปีที่ 37751,3772,049
16%
1,4441:1
ประถมศึกษาปีที่ 48621,4492,122
17%
1,5181:1
ประถมศึกษาปีที่ 58511,5002,229
18%
1,5671:1
ประถมศึกษาปีที่ 68601,5112,258
18%
1,5811:1
ระดับประถมศึกษา4,5218,46212,540
56%
8,8731:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,2111,3821,986
34%
1,4441:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28181,2891,859
32%
1,3561:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37551,3011,941
34%
1,3631:1
มัธยมศีกษาตอนต้น2,2953,9725,786
26%
4,1631:1
มัธยมศึกษาปีที่ 424688136
41%
892:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5255483
25%
561:1
มัธยมศึกษาปีที่ 63069110
33%
722:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย301211329
1%
2172:1
รวมทั้งสิ้น8,52515,25822,534
100%
16,0031:1