สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1172737
4%
311:1
อนุบาล 2168327490
48%
3521:1
อนุบาล 3201334490
48%
3591:1
ระดับปฐมวัย3826881,017
21%
7421:1
ประถมศึกษาปีที่ 1221324484
14%
3501:1
ประถมศึกษาปีที่ 2237395576
17%
4201:1
ประถมศึกษาปีที่ 3214363540
16%
3891:1
ประถมศึกษาปีที่ 4236431651
19%
4581:1
ประถมศึกษาปีที่ 5242415615
18%
4411:1
ประถมศึกษาปีที่ 6220376561
16%
4031:1
ระดับประถมศึกษา1,2142,3043,427
71%
2,4611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 120990130
36%
921:1
มัธยมศึกษาปีที่ 24383126
34%
861:1
มัธยมศึกษาปีที่ 32969110
30%
702:1
มัธยมศีกษาตอนต้น124242366
8%
2481:1
รวมทั้งสิ้น1,7293,2344,810
100%
3,4511:1