สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1163654
5%
411:1
อนุบาล 2171316468
47%
3391:1
อนุบาล 3164313483
48%
3341:1
ระดับปฐมวัย3466651,005
23%
7141:1
ประถมศึกษาปีที่ 1213298426
15%
3191:1
ประถมศึกษาปีที่ 2211330470
16%
3531:1
ประถมศึกษาปีที่ 3175295439
15%
3171:1
ประถมศึกษาปีที่ 4209351518
18%
3741:1
ประถมศึกษาปีที่ 5211348506
18%
3691:1
ประถมศึกษาปีที่ 6208346511
18%
3691:1
ระดับประถมศึกษา1,0931,9682,870
65%
2,1011:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1219130170
32%
1361:1
มัธยมศึกษาปีที่ 281116164
31%
1271:1
มัธยมศึกษาปีที่ 379129192
37%
1341:1
มัธยมศีกษาตอนต้น240375526
12%
3971:1
รวมทั้งสิ้น1,7033,0084,401
100%
3,2121:1