สพป.ศก.4. โรงเรียนขนาดเล็ก


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 161170207
5%
2281:1
อนุบาล 24021,4591,781
46%
2,1981:1
อนุบาล 35861,5271,854
48%
2,2991:1
ระดับปฐมวัย1,0233,1563,842
23%
4,7251:1
ประถมศึกษาปีที่ 17871,5101,810
15%
2,2751:1
ประถมศึกษาปีที่ 26061,6611,929
16%
2,4611:1
ประถมศึกษาปีที่ 36101,5861,938
16%
2,4081:1
ประถมศึกษาปีที่ 46251,7051,987
17%
2,5101:1
ประถมศึกษาปีที่ 56211,7702,104
18%
2,6551:1
ประถมศึกษาปีที่ 66471,7862,103
18%
2,6711:1
ระดับประถมศึกษา2,78510,01811,871
72%
14,9801:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,111308269
35%
5361:1
มัธยมศึกษาปีที่ 248321238
31%
5330:1
มัธยมศึกษาปีที่ 353314254
33%
5350:1
มัธยมศีกษาตอนต้น74943761
5%
1,6040:1
รวมทั้งสิ้น3,99714,11716,474
100%
21,3091:1