สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1246
0%
51:1
อนุบาล 2256484715
50%
5161:1
อนุบาล 3257468704
49%
4981:1
ระดับปฐมวัย5159561,425
20%
1,0191:1
ประถมศึกษาปีที่ 1324487716
15%
5181:1
ประถมศึกษาปีที่ 2290518778
16%
5481:1
ประถมศึกษาปีที่ 3298538813
17%
5691:1
ประถมศึกษาปีที่ 4312530792
17%
5601:1
ประถมศึกษาปีที่ 5306527790
17%
5561:1
ประถมศึกษาปีที่ 6329566846
18%
5931:1
ระดับประถมศึกษา1,6733,1664,735
66%
3,3441:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1304224338
34%
2331:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2140220320
32%
2271:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3115218327
33%
2251:1
มัธยมศีกษาตอนต้น361662985
14%
6851:1
รวมทั้งสิ้น2,5814,7847,145
100%
5,0481:1