สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 161014
2%
121:1
อนุบาล 2137249363
46%
2661:1
อนุบาล 3166279413
52%
2981:1
ระดับปฐมวัย307538790
20%
5761:1
ประถมศึกษาปีที่ 1186296445
16%
3161:1
ประถมศึกษาปีที่ 2178299437
16%
3181:1
ประถมศึกษาปีที่ 3179305447
16%
3241:1
ประถมศึกษาปีที่ 4215339487
17%
3581:1
ประถมศึกษาปีที่ 5181327492
18%
3461:1
ประถมศึกษาปีที่ 6195336496
18%
3571:1
ระดับประถมศึกษา1,0191,9022,804
70%
2,0191:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1183119172
42%
1211:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25182121
30%
861:1
มัธยมศึกษาปีที่ 34375114
28%
791:1
มัธยมศีกษาตอนต้น155276407
10%
2861:1
รวมทั้งสิ้น1,4922,7164,001
100%
2,8811:1