สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 151219
2%
141:1
อนุบาล 2131265404
46%
2891:1
อนุบาล 3195315459
52%
3381:1
ระดับปฐมวัย330592882
19%
6411:1
ประถมศึกษาปีที่ 1210325491
15%
3481:1
ประถมศึกษาปีที่ 2206340497
15%
3621:1
ประถมศึกษาปีที่ 3192348530
16%
3701:1
ประถมศึกษาปีที่ 4212368539
17%
3921:1
ประถมศึกษาปีที่ 5231402593
18%
4251:1
ประถมศึกษาปีที่ 6241403590
18%
4271:1
ระดับประถมศึกษา1,1482,1863,240
71%
2,3241:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1209117173
37%
1211:1
มัธยมศึกษาปีที่ 266104145
31%
1091:1
มัธยมศึกษาปีที่ 375110153
32%
1161:1
มัธยมศีกษาตอนต้น200331471
10%
3461:1
รวมทั้งสิ้น1,6933,1094,593
100%
3,3111:1