สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1163044
6%
331:1
อนุบาล 2108213320
45%
2311:1
อนุบาล 3144234342
48%
2521:1
ระดับปฐมวัย265477706
23%
5161:1
ประถมศึกษาปีที่ 1136199309
14%
2201:1
ประถมศึกษาปีที่ 2158261387
17%
2821:1
ประถมศึกษาปีที่ 3140231339
15%
2501:1
ประถมศึกษาปีที่ 4157249358
16%
2661:1
ประถมศึกษาปีที่ 5159282427
19%
3041:1
ประถมศึกษาปีที่ 6153261398
18%
2821:1
ระดับประถมศึกษา7821,4832,218
72%
1,6041:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11423648
28%
401:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2273649
28%
401:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3354977
44%
512:1
มัธยมศีกษาตอนต้น84121174
6%
1311:1
รวมทั้งสิ้น1,1412,0813,098
100%
2,2511:1