สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2134255374
45%
2731:1
อนุบาล 3171306452
55%
3201:1
ระดับปฐมวัย306561826
21%
5931:1
ประถมศึกษาปีที่ 1203310456
16%
3281:1
ประถมศึกษาปีที่ 2154281431
16%
3001:1
ประถมศึกษาปีที่ 3177288417
15%
3071:1
ประถมศึกษาปีที่ 4181297434
16%
3161:1
ประถมศึกษาปีที่ 5179351540
20%
3711:1
ประถมศึกษาปีที่ 6187328491
18%
3491:1
ระดับประถมศึกษา9691,8552,769
70%
1,9711:1
มัธยมศึกษาปีที่ 116499146
38%
1061:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25075108
28%
811:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35889126
33%
981:1
มัธยมศีกษาตอนต้น154263380
10%
2851:1
รวมทั้งสิ้น1,4482,6793,975
100%
2,8491:1