สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15796136
13%
1081:1
อนุบาล 2155308468
44%
3301:1
อนุบาล 3170305461
43%
3261:1
ระดับปฐมวัย3717091,065
25%
7641:1
ประถมศึกษาปีที่ 1207285431
15%
3121:1
ประถมศึกษาปีที่ 2208326474
16%
3521:1
ประถมศึกษาปีที่ 3177310466
16%
3331:1
ประถมศึกษาปีที่ 4201328477
16%
3501:1
ประถมศึกษาปีที่ 5184330500
17%
3551:1
ประถมศึกษาปีที่ 6219367544
19%
3921:1
ระดับประถมศึกษา1,0411,9462,892
67%
2,0941:1
มัธยมศึกษาปีที่ 118376115
33%
841:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26288121
35%
931:1
มัธยมศึกษาปีที่ 34873108
31%
811:1
มัธยมศีกษาตอนต้น139237344
8%
2581:1
รวมทั้งสิ้น1,5752,8924,301
100%
3,1161:1