สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 144100156
9%
1061:1
อนุบาล 2331586832
45%
6111:1
อนุบาล 3316565843
46%
5961:1
ระดับปฐมวัย6871,2511,831
20%
1,3131:1
ประถมศึกษาปีที่ 14227011,043
16%
7311:1
ประถมศึกษาปีที่ 23736871,028
15%
7241:1
ประถมศึกษาปีที่ 33927041,054
16%
7391:1
ประถมศึกษาปีที่ 44257621,138
17%
7961:1
ประถมศึกษาปีที่ 54287841,173
18%
8231:1
ประถมศึกษาปีที่ 64218121,240
19%
8491:1
ระดับประถมศึกษา2,2604,4506,676
72%
4,6621:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1331187261
31%
1971:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2105173255
31%
1821:1
มัธยมศึกษาปีที่ 399203314
38%
2101:1
มัธยมศีกษาตอนต้น311563830
9%
5891:1
รวมทั้งสิ้น3,2836,2649,337
100%
6,5641:1