สพป.ศก.4. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1181342510
22%
3791:1
อนุบาล 2350612910
39%
6471:1
อนุบาล 3332599911
39%
6361:1
ระดับปฐมวัย8291,5532,331
22%
1,6621:1
ประถมศึกษาปีที่ 14977311,077
15%
7671:1
ประถมศึกษาปีที่ 24257441,108
16%
7861:1
ประถมศึกษาปีที่ 34607881,164
16%
8241:1
ประถมศึกษาปีที่ 44347641,149
16%
8041:1
ประถมศึกษาปีที่ 54488471,288
18%
8871:1
ประถมศึกษาปีที่ 64728591,308
18%
9011:1
ระดับประถมศึกษา2,4524,7337,094
68%
4,9691:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1378198272
36%
2071:1
มัธยมศึกษาปีที่ 299143195
26%
1521:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3112195282
38%
2011:1
มัธยมศีกษาตอนต้น324536749
7%
5601:1
มัธยมศึกษาปีที่ 46488136
41%
892:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5255483
25%
561:1
มัธยมศึกษาปีที่ 63069110
33%
722:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย119211329
3%
2172:1
รวมทั้งสิ้น3,7277,03610,503
100%
7,4081:1