สพป.ศก.4. โรงเรียนเปิดประถมศึกษา


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1181346510
5%
3831:1
อนุบาล 21,7663,3524,959
47%
3,5751:1
อนุบาล 31,9733,4455,133
48%
3,6681:1
ระดับปฐมวัย3,8897,14310,602
20%
7,6261:1
ประถมศึกษาปีที่ 12,3663,5945,341
15%
3,8331:1
ประถมศึกษาปีที่ 22,2503,8255,638
16%
4,0661:1
ประถมศึกษาปีที่ 32,1763,7625,601
16%
3,9991:1
ประถมศึกษาปีที่ 42,3544,0225,943
17%
4,2561:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,4004,2306,304
18%
4,4751:1
ประถมศึกษาปีที่ 62,4194,2116,287
18%
4,4581:1
ระดับประถมศึกษา12,51023,64435,114
68%
25,0871:1
มัธยมศึกษาปีที่ 12,2491,3821,986
34%
1,4441:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28181,2891,859
32%
1,3561:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37551,3011,941
34%
1,3631:1
มัธยมศีกษาตอนต้น2,2953,9725,786
11%
4,1631:1
มัธยมศึกษาปีที่ 424688136
41%
892:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5255483
25%
561:1
มัธยมศึกษาปีที่ 63069110
33%
722:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย301211329
1%
2172:1
รวมทั้งสิ้น18,99834,97351,831
100%
37,0931:1