สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1183144
4%
331:1
อนุบาล 2175349525
50%
3681:1
อนุบาล 3189326486
46%
3471:1
ระดับปฐมวัย3807061,055
17%
7481:1
ประถมศึกษาปีที่ 1244369540
16%
3911:1
ประถมศึกษาปีที่ 2235388560
16%
4071:1
ประถมศึกษาปีที่ 3232380556
16%
4011:1
ประถมศึกษาปีที่ 4206367549
16%
3861:1
ประถมศึกษาปีที่ 5279464668
19%
4851:1
ประถมศึกษาปีที่ 6246416610
18%
4371:1
ระดับประถมศึกษา1,3112,3843,483
56%
2,5071:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1305304433
33%
3141:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2193312450
35%
3251:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3174286420
32%
2991:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5279021,303
21%
9381:1
มัธยมศึกษาปีที่ 47788136
41%
892:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5255483
25%
561:1
มัธยมศึกษาปีที่ 63069110
33%
722:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย132211329
5%
2172:1
รวมทั้งสิ้น2,3534,2066,170
100%
4,4101:1