สพป.ศก.4. โรงเรียนเปิดปฐมวัย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1181346510
5%
3831:1
อนุบาล 21,7663,3514,959
47%
3,5741:1
อนุบาล 31,9723,4425,133
48%
3,6651:1
ระดับปฐมวัย3,8887,13910,602
20%
7,6221:1
ประถมศึกษาปีที่ 12,3643,5935,341
15%
3,8321:1
ประถมศึกษาปีที่ 22,2493,8235,635
16%
4,0611:1
ประถมศึกษาปีที่ 32,1753,7625,598
16%
3,9961:1
ประถมศึกษาปีที่ 42,3534,0215,943
17%
4,2551:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,3994,2296,303
18%
4,4731:1
ประถมศึกษาปีที่ 62,4184,2096,287
18%
4,4561:1
ระดับประถมศึกษา12,50923,63735,107
68%
25,0731:1
มัธยมศึกษาปีที่ 12,2431,3821,986
34%
1,4441:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28181,2891,859
32%
1,3561:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37551,3011,941
34%
1,3631:1
มัธยมศีกษาตอนต้น2,2953,9725,786
11%
4,1631:1
มัธยมศึกษาปีที่ 424688136
41%
892:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5255483
25%
561:1
มัธยมศึกษาปีที่ 63069110
33%
722:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย301211329
1%
2172:1
รวมทั้งสิ้น18,99634,96251,824
100%
37,0751:1