สพป.ศก.4.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1181164345
5%
3610:1
อนุบาล 21,7301,6173,347
47%
22815:1
อนุบาล 31,7451,6993,444
48%
23315:1
ระดับปฐมวัย3,6563,4807,136
20%
49714:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,8691,7343,603
15%
23515:1
ประถมศึกษาปีที่ 22,0151,8133,828
16%
24416:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,9331,8363,769
16%
24116:1
ประถมศึกษาปีที่ 42,1131,9184,031
17%
24017:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,1602,0744,234
18%
24917:1
ประถมศึกษาปีที่ 62,1702,0604,230
18%
25017:1
ระดับประถมศึกษา12,26011,43523,695
68%
1,45916:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17916021,393
35%
7120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27495561,305
33%
6919:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36866311,317
33%
6919:1
มัธยมศีกษาตอนต้น2,2261,7894,015
11%
20919:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4394988
42%
244:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5233053
25%
227:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6284169
33%
323:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย90120210
1%
730:1
รวมทั้งสิ้น18,23216,82435,056
100%
2,17216:1