ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

420

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

274

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

2

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

68

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

417

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

418

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

116

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

2

ตาราง

2,172

ห้องเรียน
-31
ตาราง

35,056

นักเรียน
-1186
ตาราง
นร.ปฐมวัย

7,136

-210
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

23,695

-778
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

4,015

-182
ตาราง
นร.ม.ปลาย

210

-16
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

2,922

ครูและบุคลากร

สนง.
76
รร.
2,846
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

2,922

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 2 /0%
ปฐมวัย - ประถมฯ301 /72%
ปฐมวัย - ม.ต้น114 /27%
ปฐมวัย - ม.ปลาย2 /0%
ประถมฯ1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 274 /65%
ขนาดกลาง 140 /33%
ขนาดใหญ่ 5 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 274 /65%
ขนาดที่ 2 93 /22%
ขนาดที่ 3 32 /8%
ขนาดที่ 4 11 /3%
ขนาดที่ 5 9 /2%
ขนาดที่ 6 1 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 28 /3%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 507 /48%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 12 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 3 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 415 /39%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 19 /2%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 27 /3%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 2 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 7 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 2 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 28 /3%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 1 /0%
อื่นๆ 1 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
มหาวิทยาลัยของรัฐ /0%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ /0%
มหาวิทยาลัยของเอกชน /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน /0%
สถาบันพยาบาล /0%
สถาบันทหาร /0%
สถาบันตำรวจ /0%
สถาบันอื่น ๆ /0%
รับราชการ /0%
ทำงานรัฐวิสาหกิจ /0%
ภาคอุตสาหกรรม /0%
ภาคการเกษตร /0%
การประมง /0%
ค้าขาย ธุรกิจ /0%
งานบริการ /0%
รับจ้างทั่วไป /0%
บวชในศาสนา /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ /0%
อื่น ๆ 180 /4%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์
  • นายปรีชา  จันทวี
  • นายยุทธยา พรทิพย์
  • นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นางรุ่งนภา  งามสง่า
  • นางสาว สุภัชญา สาวันดี
  • ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์
420 โรงเรียน

4 อำเภอ
กันทรลักษ์

196 โรงเรียน

ตาราง
เบญจลักษ์

50 โรงเรียน

ตาราง
ขุนหาญ

122 โรงเรียน

ตาราง
ศรีรัตนะ

52 โรงเรียน

ตาราง

10 เครือข่าย
กลุ่มเมืองกันทร์

22 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเบญจลักษ์

25 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มมออีแดง

17 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มพนมดงรัก

20 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มบึงระนาม

19 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มภูกระจาน

20 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มตำหนักไทร

23 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์

23 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มศรีรัตนะ

26 โรงเรียน

ตาราง
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Version.