สพป.ศก.1


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน