ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2101418
50%
151:1
อนุบาล 361218
50%
122:1
ระดับปฐมวัย162636
16%
271:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111216
11%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111826
17%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 381319
13%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121827
18%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 581422
15%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 6132539
26%
271:1
ระดับประถมศึกษา57100149
67%
1091:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1121218
47%
131:1
มัธยมศึกษาปีที่ 281418
47%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3322
5%
31:1
มัธยมศีกษาตอนต้น162838
17%
281:1
รวมทั้งสิ้น92154223
100%
1641:1