ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 161014
20%
111:1
อนุบาล 2102027
38%
211:1
อนุบาล 391930
42%
202:1
ระดับปฐมวัย244971
31%
521:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111319
12%
151:1
ประถมศึกษาปีที่ 261629
18%
192:1
ประถมศึกษาปีที่ 3192532
20%
261:1
ประถมศึกษาปีที่ 4172328
18%
241:1
ประถมศึกษาปีที่ 581826
16%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101826
16%
181:1
ระดับประถมศึกษา64113160
69%
1201:1
รวมทั้งสิ้น88162231
100%
1721:1