ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 231118
55%
112:1
อนุบาล 371015
45%
121:1
ระดับปฐมวัย102133
17%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 171015
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121519
17%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 381625
22%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 461219
17%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121519
17%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 671116
14%
121:1
ระดับประถมศึกษา4679113
60%
851:1
มัธยมศึกษาปีที่ 110914
33%
101:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2111318
42%
141:1
มัธยมศึกษาปีที่ 38911
26%
101:1
มัธยมศีกษาตอนต้น223143
23%
341:1
รวมทั้งสิ้น81131189
100%
1421:1