ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1147
13%
51:1
อนุบาล 291522
40%
161:1
อนุบาล 361626
47%
162:1
ระดับปฐมวัย153555
35%
371:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101013
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 26915
15%
102:1
ประถมศึกษาปีที่ 361218
17%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 461015
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 571524
23%
162:1
ประถมศึกษาปีที่ 631018
17%
112:1
ระดับประถมศึกษา3166103
65%
711:1
รวมทั้งสิ้น46101158
100%
1081:1