ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2132638
48%
261:1
อนุบาล 3112542
53%
262:1
ระดับปฐมวัย245180
18%
522:1
ประถมศึกษาปีที่ 1153356
21%
352:1
ประถมศึกษาปีที่ 2273646
17%
371:1
ประถมศึกษาปีที่ 392134
13%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 4203143
16%
321:1
ประถมศึกษาปีที่ 5173044
16%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 6203449
18%
361:1
ระดับประถมศึกษา103185272
62%
1931:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1191722
25%
181:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2182537
42%
261:1
มัธยมศึกษาปีที่ 381829
33%
192:1
มัธยมศีกษาตอนต้น376088
20%
631:1
รวมทั้งสิ้น167296440
100%
3081:1