ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2152231
52%
231:1
อนุบาล 381829
48%
192:1
ระดับปฐมวัย234060
22%
421:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101930
14%
202:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112234
16%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 381727
13%
182:1
ประถมศึกษาปีที่ 4162943
21%
301:1
ประถมศึกษาปีที่ 5122437
18%
251:1
ประถมศึกษาปีที่ 6122437
18%
251:1
ระดับประถมศึกษา63135208
78%
1411:1
รวมทั้งสิ้น86175268
100%
1831:1