ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281318
47%
141:1
อนุบาล 351220
53%
132:1
ระดับปฐมวัย132538
27%
271:1
ประถมศึกษาปีที่ 14814
14%
92:1
ประถมศึกษาปีที่ 261219
19%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 391726
26%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 471014
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 54813
13%
91:1
ประถมศึกษาปีที่ 681115
15%
121:1
ระดับประถมศึกษา3266101
73%
721:1
รวมทั้งสิ้น4591139
100%
991:1