ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2183040
47%
311:1
อนุบาล 3112846
53%
292:1
ระดับปฐมวัย295886
25%
601:1
ประถมศึกษาปีที่ 1183246
18%
331:1
ประถมศึกษาปีที่ 2193246
18%
331:1
ประถมศึกษาปีที่ 3183043
16%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 4122437
14%
251:1
ประถมศึกษาปีที่ 5193348
18%
341:1
ประถมศึกษาปีที่ 6243241
16%
331:1
ระดับประถมศึกษา104183261
75%
1891:1
รวมทั้งสิ้น133241347
100%
2491:1