ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2132129
50%
221:1
อนุบาล 3101929
50%
201:1
ระดับปฐมวัย234058
20%
421:1
ประถมศึกษาปีที่ 172036
16%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 2183553
23%
342:1
ประถมศึกษาปีที่ 3173148
21%
322:1
ประถมศึกษาปีที่ 491420
9%
151:1
ประถมศึกษาปีที่ 5142332
14%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 6162639
17%
271:1
ระดับประถมศึกษา75149228
80%
1531:1
รวมทั้งสิ้น98189286
100%
1951:1