ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 271321
49%
142:1
อนุบาล 391522
51%
161:1
ระดับปฐมวัย162843
21%
301:1
ประถมศึกษาปีที่ 191013
8%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2141925
16%
201:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101929
18%
201:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112131
19%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 581829
18%
192:1
ประถมศึกษาปีที่ 6182633
21%
271:1
ระดับประถมศึกษา64113160
79%
1181:1
รวมทั้งสิ้น80141203
100%
1481:1