ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21815
48%
92:1
อนุบาล 351016
52%
111:1
ระดับปฐมวัย61831
22%
202:1
ประถมศึกษาปีที่ 191115
13%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 291828
25%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 361219
17%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101317
15%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 591216
14%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 661117
15%
121:1
ระดับประถมศึกษา4377112
78%
831:1
รวมทั้งสิ้น4995143
100%
1031:1