ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112437
65%
251:1
อนุบาล 3111520
35%
161:1
ระดับปฐมวัย223957
29%
411:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101216
11%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 291624
17%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111622
15%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 4102235
25%
232:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101521
15%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 671524
17%
162:1
ระดับประถมศึกษา5196142
71%
1021:1
รวมทั้งสิ้น73135199
100%
1431:1