ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3135
100%
41:1
ระดับปฐมวัย235
25%
41:1
ประถมศึกษาปีที่ 11--
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3123
20%
31:1
ประถมศึกษาปีที่ 43610
67%
71:1
ประถมศึกษาปีที่ 5322
13%
31:1
ประถมศึกษาปีที่ 61--
0%
--
ระดับประถมศึกษา51015
75%
131:1
รวมทั้งสิ้น71320
100%
171:1