ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2279
35%
91:1
อนุบาล 3101317
65%
141:1
ระดับปฐมวัย122026
14%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 171015
12%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2101825
20%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112030
23%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 491216
13%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 571626
20%
172:1
ประถมศึกษาปีที่ 691216
13%
131:1
ระดับประถมศึกษา4788128
70%
941:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1648
29%
52:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2369
32%
62:1
มัธยมศึกษาปีที่ 32611
39%
72:1
มัธยมศีกษาตอนต้น41628
15%
182:1
รวมทั้งสิ้น66124182
100%
1351:1