ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2135
45%
41:1
อนุบาล 3456
55%
51:1
ระดับปฐมวัย5811
19%
91:1
ประถมศึกษาปีที่ 14712
26%
82:1
ประถมศึกษาปีที่ 2445
11%
51:1
ประถมศึกษาปีที่ 37710
21%
81:1
ประถมศึกษาปีที่ 4346
13%
51:1
ประถมศึกษาปีที่ 5469
19%
71:1
ประถมศึกษาปีที่ 6445
11%
51:1
ระดับประถมศึกษา203247
81%
381:1
รวมทั้งสิ้น254058
100%
471:1