ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 241526
62%
162:1
อนุบาล 391216
38%
131:1
ระดับปฐมวัย132742
33%
291:1
ประถมศึกษาปีที่ 191115
17%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 2236
7%
51:1
ประถมศึกษาปีที่ 381523
27%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 461219
22%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 5469
10%
71:1
ประถมศึกษาปีที่ 671014
16%
111:1
ระดับประถมศึกษา305786
67%
641:1
รวมทั้งสิ้น4384128
100%
931:1