ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2172431
46%
251:1
อนุบาล 3102337
54%
242:1
ระดับปฐมวัย274768
23%
491:1
ประถมศึกษาปีที่ 1151823
10%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112744
19%
282:1
ประถมศึกษาปีที่ 371728
12%
182:1
ประถมศึกษาปีที่ 4182737
16%
281:1
ประถมศึกษาปีที่ 5142029
13%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 6214366
29%
451:1
ระดับประถมศึกษา81152227
77%
1591:1
รวมทั้งสิ้น108199295
100%
2081:1