ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2153045
41%
321:1
อนุบาล 3184064
59%
422:1
ระดับปฐมวัย3370109
23%
741:1
ประถมศึกษาปีที่ 1213655
15%
381:1
ประถมศึกษาปีที่ 2194267
19%
442:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213041
11%
321:1
ประถมศึกษาปีที่ 4234467
19%
461:1
ประถมศึกษาปีที่ 5294461
17%
461:1
ประถมศึกษาปีที่ 6254771
20%
491:1
ระดับประถมศึกษา126243362
77%
2551:1
รวมทั้งสิ้น159313471
100%
3291:1