ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 253109166
53%
1141:1
อนุบาล 34797149
47%
992:1
ระดับปฐมวัย100206315
18%
2131:1
ประถมศึกษาปีที่ 174112165
16%
1151:1
ประถมศึกษาปีที่ 25390130
13%
931:1
ประถมศึกษาปีที่ 364117173
17%
1201:1
ประถมศึกษาปีที่ 464117184
18%
1212:1
ประถมศึกษาปีที่ 558110178
18%
1122:1
ประถมศึกษาปีที่ 671119185
18%
1192:1
ระดับประถมศึกษา3606651,015
58%
6801:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16284136
32%
852:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25388136
32%
892:1
มัธยมศึกษาปีที่ 34299155
36%
982:1
มัธยมศีกษาตอนต้น130271427
24%
2722:1
รวมทั้งสิ้น5991,1421,757
100%
1,1652:1