ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 271523
41%
161:1
อนุบาล 3102133
59%
222:1
ระดับปฐมวัย173656
22%
381:1
ประถมศึกษาปีที่ 1223041
21%
321:1
ประถมศึกษาปีที่ 2162331
16%
241:1
ประถมศึกษาปีที่ 391930
15%
202:1
ประถมศึกษาปีที่ 4202837
19%
291:1
ประถมศึกษาปีที่ 551118
9%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 6182941
21%
311:1
ระดับประถมศึกษา85140198
78%
1481:1
รวมทั้งสิ้น102176254
100%
1861:1