ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 291521
68%
161:1
อนุบาล 35710
32%
81:1
ระดับปฐมวัย142231
32%
241:1
ประถมศึกษาปีที่ 1335
7%
41:1
ประถมศึกษาปีที่ 261117
25%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 33611
16%
81:1
ประถมศึกษาปีที่ 4259
13%
62:1
ประถมศึกษาปีที่ 571116
24%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 6679
13%
81:1
ระดับประถมศึกษา214367
68%
501:1
รวมทั้งสิ้น356598
100%
741:1