ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281930
42%
202:1
อนุบาล 3193042
58%
311:1
ระดับปฐมวัย274972
25%
511:1
ประถมศึกษาปีที่ 1151925
12%
201:1
ประถมศึกษาปีที่ 2161923
11%
201:1
ประถมศึกษาปีที่ 3152127
12%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 4132946
21%
302:1
ประถมศึกษาปีที่ 581931
14%
202:1
ประถมศึกษาปีที่ 6264565
30%
471:1
ระดับประถมศึกษา88152217
75%
1581:1
รวมทั้งสิ้น115201289
100%
2091:1