ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24914
50%
101:1
อนุบาล 33814
50%
92:1
ระดับปฐมวัย71728
21%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 191319
18%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 291522
21%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 371218
17%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 46913
13%
101:1
ประถมศึกษาปีที่ 571218
17%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 63814
13%
92:1
ระดับประถมศึกษา3569104
79%
751:1
รวมทั้งสิ้น4286132
100%
941:1