ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2142129
37%
221:1
อนุบาล 3143050
63%
322:1
ระดับปฐมวัย285179
20%
541:1
ประถมศึกษาปีที่ 1193961
19%
411:1
ประถมศึกษาปีที่ 2163350
15%
351:1
ประถมศึกษาปีที่ 3162944
14%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 4183962
19%
412:1
ประถมศึกษาปีที่ 5204062
19%
421:1
ประถมศึกษาปีที่ 6193145
14%
331:1
ระดับประถมศึกษา96211324
80%
2231:1
รวมทั้งสิ้น124262403
100%
2771:1