ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281216
48%
131:1
อนุบาล 381217
52%
131:1
ระดับปฐมวัย162433
16%
261:1
ประถมศึกษาปีที่ 1162332
18%
241:1
ประถมศึกษาปีที่ 2132028
16%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 371424
14%
152:1
ประถมศึกษาปีที่ 491624
14%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 5122539
23%
262:1
ประถมศึกษาปีที่ 691726
15%
181:1
ระดับประถมศึกษา60115173
84%
1211:1
รวมทั้งสิ้น76139206
100%
1471:1