ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2135
83%
41:1
อนุบาล 3211
17%
21:1
ระดับปฐมวัย346
46%
61:1
ประถมศึกษาปีที่ 12--
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4-12
29%
21:1
ประถมศึกษาปีที่ 5334
57%
41:1
ประถมศึกษาปีที่ 6211
14%
21:1
ระดับประถมศึกษา457
54%
81:1
รวมทั้งสิ้น7913
100%
141:1