ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2264870
52%
501:1
อนุบาล 3324764
48%
491:1
ระดับปฐมวัย5895134
21%
991:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224166
13%
432:1
ประถมศึกษาปีที่ 2376391
19%
661:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213859
12%
411:1
ประถมศึกษาปีที่ 44375109
22%
781:1
ประถมศึกษาปีที่ 5335784
17%
591:1
ประถมศึกษาปีที่ 6205082
17%
522:1
ระดับประถมศึกษา162324491
79%
3391:1
รวมทั้งสิ้น220419625
100%
4381:1